הסכם התקשרות / תנאי שימוש

1. מסמך זה מהווה הסכם בינינו, חברת דרוביט רייד בע"מ, הבעלים של המותג VPN CAPSULE (להלן גם – "החברה" או "אנחנו" או "החברה"), לבינכם, המבקשים לעשות שימוש בשירות הVPN המוצע על ידינו (להלן גם: "אתם", "לכם" או "המשתמש"). שירות הVPN שבו עוסק מסמך זה יקרה להלן: "השירות" או "שירות הVPN".

2. שירות הVPN מאפשר למשתמש לגלוש באינטרנט ברשת ייעודית לשיפור רמת הפרטיות והאבטחה של המשתמש. השירות מתבסס על תכנת FortiClient של חברת Fortinet. השירות אינו מתיימר לכלול פיצ'רים ויכולות נוספות ואחרות של תכנת FortiClient או כל מוצר אחר של Fortinet. השירות אינו נגיש ליותר ממכשיר אחד בו זמנית. החברה רשאית לבסס את השירות על תוכנות ושירותים אחרים ובלבד שתכונות השירות יישארו דומות.

3. השירות נועד לבגירים בלבד, ואך ורק לבני אדם, לא לבוטים, ולא לכלים אוטומטיים.

4. (א) חל איסור מוחלט להשתמש בשירות לפעילויות האסורות על פי הדין הישראלי ואף לפעילויות המעוררות חשש באשר למידת חוקיותן ואשר עלולות לפגוע בסדר הציבורי בישראל או מחוצה לה; בכלל זאת אין לעשות שימוש בשירות לצורך גישה/שיתוף/הורדה/העלאה של תוכן לא חוקי, לרבות פורנוגרפיית ילדים, הטרדה, פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, התעללות, העלבה, פגיעה, ביזוי, השמצה, הפחדה, שיגור דואר בלתי רצוי ("ספאם" – "דואר זבל"), הפרת זכויות קניין רוחני, ניסיונות תקיפה ופריצה, ניסיונות להשגת גישה למקור כלשהו ללא הרשאה, קידום פעילות בלתי חוקית או סיוע לכזו, ועוד.

(ב) במידה שיתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש מעורב בפעילות כאמור, יושעה השירות לאלתר ללא הודעה מוקדמת, או יותנה בתנאים שונים. כן יהיה המשתמש אחראי לכל נזק שנגרם לחברה, לרבות תשלומים שנאלצה היא לשלם לגורם כלשהו, עקב התנהלותו כאמור. החברה תשתף פעולה ותעביר את כל הפרטים שבידה לו תתקבל אצלה דרישה מאת גורם רשמי בקשר למשתמש מסוים. לחברה אף הזכות להעביר פרטים הנוגעים למשתמש לו תתקבל אצלה תלונה ודרישה מאת צד שלישי כלשהו והחשדות שמועלות נראות על פניהן מבוססות.

(ג) יודגש כי אין בעובדה כי השעתה החברה פעילות משתמש כאמור כדי לקבוע כי אכן הפר המשתמש את הדין, או כי נקט בפעילות אסורה, אלא רק כי התעוררו אצל החברה חששות כאמור, ובעשותו שימוש בשירותים מסכים המשתמש לוותר על כל טענה ותביעה כנגד החברה בקשר עם הפסקת שירות כאמור.

5. החברה אינה אוספת את יומן היסטורית הגלישות של המשתמש בקשר עם השירות, ולא את יעדי התעבורה ותכני הנתונים.

6. על המשתמש לנקוט משנה זהירות בשמירה על סיסמאותיו, הקשחתן, מידורם מאחרים, וכל הנוגע להתנהלותו בקשר לשירות. חשד המשתמש כי נגנבו סיסמאות אלו או כי השיג גורם כלשהו גישה לשירותים, יודיע על כך ללא דיחוי לחברה והיא תנסה לסייע.

7. (א) התעריף עבור השירות יהא כמפורסם באתר האינטרנט של החברה. נכון למרץ 2022 ישלם המשתמש עבור השירות סך של 49 ₪, ובתוספת מע"מ (כלומר סך של 57.33 ₪ כולל מע"מ), לכל חודש. נכון למרץ 2022.

(ב) 30 הימים הראשונים יינתנו ללא תשלום, למשתמש שזה פעם ראשונה שנרשם לשירות.

(ג) התשלום מתבצע מראש. במקרה שבו לא בוצע או כובד התשלום מכל סיבה שהיא, ייפסק מתן השירות לאלתר, וההתקשרות בין הצדדים תבוא לסיומה בסוף אותו חודש.

(ד) השירות הינו שירות מתמשך ויחודש בסיום כל תקופה מחדש, באופן אוטומטי, אלא אם כן בוטל על ידי המשתמש בהודעה בכתב. על הודעת הביטול להיעשות תיעשה לכל הפחות שלושה ימי עבודה לפני תום אותה תקופה, שאם לא כן, עלול המנוי להתחדש באופן אוטומטי. המשתמש לא יהא זכאי להחזר עבור יתרת הימים שנותרה עד לסוף אותו חודש.

(ה) למרות האמור לעיל, למשתמש הזכאי לפיצוי מכוח הסדר פשרה בתיק מספר – ת.צ. 20-05-53031 שהתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, יינתן השירות ללא תשלום למשך תקופה של 60 ימים.

8. החברה עושה על מנת שהשירות יהיה נגיש באופן שוטף ורצוף ככל האפשר ולכל הפחות 99.5% מהזמן. עם זאת השירות מטיבו תלוי בגורמים ואספקטים שונים אשר אינם בשליטה ושבגינם עלול השירות להיות זמין בשיעור נמוך מהשיעור האמור. גורמים שאינם בשליטת החברה הינם לדוגמא בשל הנושאים הקשורים לספקיות אינטרנט, מרכזי שרתים, מפגעי טבע, אירועי סייבר שנגרמו שלא בשל רשלנות החברה, מוצרי Fortinet, תקלות תקשורת שונות, כשלים אצל ספקים וגורמים שונים, התראות ועוד. בהחלטתו לעשות שימוש בשירות מאשר המשתמש הביא בחשבון דברים אלו, שקל את ההשלכות, ומוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה. בכל מקרה, בבחירתו בקבלת השירות מאשר המשתמש כי מוגבל הנזק שרשאי הוא לתבוע מהחברה וכל מי הקשור עמה, ל5% מסכום החיוב החודשי לכל שעה בה לא היה השירות זמין לשימוש, מעבר לשיעור האמור של 99.5% מהזמן. דרישה כאמור יגיש המשתמש עד לסוף החודש שלאחר החודש שבו אירעה לטענתו ההשבתה של השירות. פיצוי כאמור יתקבל כזיכוי בחודש שלאחר מכן. סעד זה הינו הסעד היחיד לו זכאי המשתמש בגין כל דרישה, טענה ו/או תביעה הנוגעת לשירות הVPN יהא לדבריו הנזק שנגרם לו, ישיר או עקיף, ככל שיהא.

9. שלחה החברה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שמעודכנת בחשבונו, תיחשב ההודעה כאילו הגיעה אליו ביום העסקים הראשון לאחר שיגורה בפועל. המשתמש מוותר מראש על כל טענה כאילו שינה את כתובת הדואר, לא קיבל הודעות, נציגו הטעה אותו, וכל טענה אחרת בעניין זה. המשתמש מבהיר כי ידוע לו שאחריותו המלאה והבלעדית לעדכן את פרטיו ולוודא שאכן עודכנו.

10. מוסכם בין הצדדים כי כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר אליו או לביצועו, לרבות לאחר שפסק המשתמש לקבל שירותים מכל סיבה שהיא, יתבררו במסגרת הליך בוררות בפני "המוסד הישראלי לבוררות עסקית (ע"ש פרופ' ס. אוטולנגי)" (להלן –המוסד) . ככל שלא יסכימו הצדדים על זהותו של הבורר מתוך רשימת הבוררים של המוסד, ימונה הוא על ידי יושב ראש המוסד.על הבורר להיות בקיא בתחום האינטרנט והטכנולוגיה. הבוררות תתקיים בתל אביב במשכן המוסד. הצדדים ישלמו את שכרו של הבורר בחלקים שווים. הליכי הבוררות יהיו חשאיים וחסויים. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח – 1968, והתוספות והתקנות שהותקנו מכוחו. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי. על הבורר החובה לנמק את החלטתו. לבורר תהא הסמכות להורות על הטלת סעדים זמניים לרבות להטיל חובה להפקדת ערובה להוצאות ההליך. פסק הבורר יהיה ניתן לערעור על פי סעיף 21א לחוק. ביקש צד לערער על פסק הבוררות כאמור, יודיע על כך תוך עשרה ימים לצד השני, ויגיש בקשה, לא יאוחר מ14 ימים מיום ניתן פסק הבוררות נשוא הערעור, לראש המוסד למינוי בורר יחיד להליך הערעור. לבורר בערעור הסמכות להורות על סעדים זמניים, לרבות הפקדת ערובה להבטחת ביצוע פסק הבוררות. הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות מחייב בין הצדדים לכל דבר ועניין. המשתמש מצהיר ומבהיר כי ידוע לו כי סעיף זה הינו מהותי ובסיסי. בתי המשפט שבמחוז תל אביב ומרכז הם בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל עניין הקשור לבוררות ולעניינים נוספים ככל שיידרשו בקשר להתקשרות שבין הצדדים.בתי המשפט שבמחוז תל אביב ומרכז הם בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל עניין הקשור לבוררות ולעניינים נוספים ככל שיידרשו בקשר להתקשרות שבין הצדדים.